Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 97-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/12/2014

Title:

Technical and financial aspects of gill nets, trawls and purse seines fishing activities in Mekong Delta

Từ khóa:

Khai thác thủy sản, lưới rê, lưới kéo, lưới vây, kỹ thuật, tài chính

Keywords:

Finance, fishing activity, gill nets, trawls, purse seines, technique

ABSTRACT

Gillnet, trawl and purse seine fishing are 3 main capture fishering activities in the Mekong Delta. This study was carried out from January to December 2013 in the coastal provinces of the Mekong Delta as Tien Giang, Tra Vinh, Bac Lieu, Ca Mau and Kien Giang provinces through interviewing 321