Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 57
Tạp chí: Aquatic Products Processing, Viet Nam, 7-9.12.2015
Liên kết:

The aim of the present study was to preliminarily determine the occurrence and characteristics of extended spectrum beta-lactamases (ESBL)- and AmpC- producing Escherichia coli (E.coli) in fish samples collected from non-cultured and cultured fish in the Mekong Delta, Vietnam. Isolated E. coli strains were examined for the ESBL and AmpC beta-lactamases production by the use of disc diffusion tests. All positive strains were examined by PCR for the presence of the blaCTX, blaTEM, blaSHV genes. The obtained results showed that: (1) A total of 90 E. coli strains were isolated from 72 fish samples. Among these, 36 (40%) strains were identified in phenotypic tests as ESBL-producing and 26 (28.9%) strains as AmpC-positive. The overall prevalence of ESBL-producing E. coli infection was 59.2%, 44.4% and 36.7% for striped catfish, red tilapia and wild fish, respectively; (2) ESBL- producing E.coli contained common beta-lactamase genes including blaTEM (11 isolates), blaCTX-M-1 (13 isolates), bla­CTX-M-9 (7 isolates) and some ESBL- producing E coli isolates contained two genes blaTEM+CTX-M-1 (17 isolates) and blaTEM+CTX-M-9 (10 isolates); (3) ESBL- producing E. coli isolated from fish were mainly identified in group A (27 isolates) and group B1 (26 isolates). Of these isolates, 3 in group B2 and 6 in group D contained virulence factor.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 1-8
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 107-115
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 111-117
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 121-127
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 129-135
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 130-135
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 170-178
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 187-194
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 192-200
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 9-16
Tải về
(2011) Trang: 68
Tạp chí: The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum, Shanghai-China, 21-25 April 2011
(2014) Trang: 218
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014
(2014) Trang: 63
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...