Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Special Issue Article (2019) Trang:
Tạp chí: Letters in Applied Microbiology

This study investigated the existence of sulfonamides and colistin resistance genes among extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli recovered from fish gut in Vietnam and evaluated the susceptibility patterns of the ESBL-producing E. coli to relevant antimicrobials. A total of 88 ESBL-producing E. coli isolates were analysed for the presence of the ESBLs, sul (1, 2, 3) and mcr (1–3) genes by PCR. Antimicrobial resistance phenotypes of isolates were determined by disc diffusion. Results showed that: (i) A high prevalence of 94.3% of sulfonamide resistance was observed in 88 isolates. Moreover, the existence of 2.3% of ESBL-producing E. coli harbouring mcr-1 gene were detected; (ii) The phylogenetic types A and B1 were most frequent, and the blaCTX-M group1 and blaTEM genes encoding ESBL were detected in 47.7% of the isolates; (iii) ESBL-producing E. coli harbouring mcr-1 gene exhibited resistance to 11 antibiotics. The existence of mcr-1 and sul1,2,3 genes and the extremely high level of multiple drug resistance in all ESBL-producing E. coli isolates obtained from sampled fish in Vietnam is a major concern. Therefore, it is imperative to monitor ESBL-producing E. coli in the river waters of Vietnam.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 1-8
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 107-115
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 111-117
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 121-127
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 129-135
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 130-135
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 170-178
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 187-194
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 192-200
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 9-16
Tải về
(2011) Trang: 68
Tạp chí: The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum, Shanghai-China, 21-25 April 2011
(2014) Trang: 218
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014
(2014) Trang: 63
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...