Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 51-62
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/03/2015

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

Evaluating treatment efficient of fish processing wastewater by trickling filter tank with cocopeat medium and sawdust medium

Từ khóa:

Bể lọc sinh học nhỏ giọt, giá thể, mùn cưa, mụn dừa, nước thải chế biến thủy sản

Keywords:

Cocopeat, fish processing wastewater, medium, sawdust, trickling filter tank

ABSTRACT

The study on “Evaluating treatment efficient of fish processing wastewater by trickling filter tank with cocopeat medium and sawdust medium” was done on two lab-scale trickling filter models with the application of local materials as filter to treat fish processing wastewater. Two trickling filter models were set-up at lab-scale conditions. To evaluate wastewater quality, different indicators (including: pH, DO, SS, COD, BOD5, Ntotal, Ptotal, NH4+, and NO3-) were used. When operating the models with input flow-rate of 162 L/m2*day-1 and the return rate of 150%, the effluent wastewater analysis results showed that pH and Ntotal reached the standard of QCVN 11:2008/BTNMT (column A) and Ptotal reached QCVN 40:2011/BTNMT (column B). With input flow-rate of 180 L/ m2*day-1 and the return rate of 150%, the effluent wastewater of model with sawdust medium had pH, Ntotal, SS reached QCVN 11:2008/ BTNMT (column A) and Ptotal reached QCVN 40:2011/BTNMT (column A). In addition, effluent wastewater of model with cocopeat medium had pH, Ntotal, NH4+ reached QCVN 11:2008/BTNMT (column A) and Ptotal reached QCVN 40:2011/BTNMT (column A). The results showed that applying sawdust and cocopeat as medium for trickling filter tank to treat wastewater from fish processing industry is meaningful in terms of financial benefits with high treatment efficient.

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Đánh giá khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản bằng bể lọc sinh học nhỏ giọt với giá thể mụn dừa và giá thể mùn cưa” được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chế biến thủy sản của mô hình bể lọc sinh học nhỏ giọt với giá thể làm từ các vật liệu địa phương. Thí nghiệm được tiến hành trên 02 mô hình bể lọc sinh học nhỏ giọt ở quy mô phòng thí nghiệm. Các chỉ tiêu đánh giá gồm pH, DO, SS, COD, BOD5, Ntổng, Ptổng, NH4+, NO3-. Kết quả vận hành với tải lượng nạp 162 L/m2*ngày-1, tỷ lệ hoàn lưu 150% cho thấy nước thải sau xử lý của cả 2 mô hình có các chỉ tiêu pH, Ntổng đạt loại A QCVN 11:2008/BTNMT; Ptổng đạt loại B QCVN 40:2011/BTNMT. Với lưu lượng 180 L/m2*ngày-1, tỉ lệ hoàn lưu là 150%, nước thải sau xử lý của mô hình sử dụng giá thể mụn dừa có các chỉ tiêu pH, Ntổng, SS đạt loại A QCVN 11:2008/BTNMT; Ptổng đạt loại A QCVN 40:2011/BTNMT; nước thải sau xử lý của mô hình giá thể mùn cưa có các chỉ tiêu pH, Ntổng, NH4+ đạt loại A QCVN 11:2008/BTNMT; nồng độ Ptổng đạt loại A QCVN 40:2011/BTNMT. Kết quả nghiên cứu cho thấy tận dụng mùn cưa và mụn dừa làm giá thể cho bể lọc sinh học nhỏ giọt để xử lý nước thải tiết kiệm được chi phí đầu tư và mang lại hiệu quả xử lý khá cao.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 213-221
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 31-38
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 41-46
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 92-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 99-105
Tải về
01 (2021) Trang: 251 - 259
Tạp chí: International Conference on sustainable construction development in the context of climate change in the Mekong Delta (SCD2021)
01 (2021) Trang: 199 - 207
Tạp chí: International Conference on sustainable construction development in the context of climate change in the Mekong Delta (SCD2021
01 (2018) Trang: 707 - 712
Tạp chí: Proceeding on The 1st International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 24 - 34
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 94 - 103
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 106 - 116
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 161 - 171
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 172 - 180
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2018) Trang: 256 - 268
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị "Lâm sinh và biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018"
14(3) (2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 153-165
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 43 - 50
Tạp chí: Proceeding of 8th Asian Crop Sciences Association Conference
2(6) (2017) Trang: 69 - 76
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
2(6) (2017) Trang: 46 - 51
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
14(6) (2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
01 (2013) Trang: 121 - 139
Tạp chí: International Symposium on Anthropological Study of Food Security 
01 (2015) Trang: 273-276
Tạp chí: International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management
01 (2014) Trang:
Tạp chí: International Forum on Green Technology & Management 2014 - ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
01 (2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số 1 (2012) Trang: 22-27
Tạp chí: The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012)
Số 1 (2011) Trang: 12-18
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Vol 1, số 1 (2012) Trang: 8-19
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...