Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
01 (2017) Trang: 532 - 538
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi - Thú y
Liên kết:

Nghiên cứu “Cải thiện sản lượng khí sinh học sinh ra từ nước thải chăn nuôi bằng lồng quay sinh học yếm khí giá thể rơm” được thực hiện nhằm khảo sát sản lượng biogas gia tăng khi sử dụng rơm làm giá thể cho lồng quay sinh học yếm khí vận hành với nước thải chăn nuôi, đồng thời đánh giá hiệu quả xử lý nước. Thí nghiệm vận hành trên hai mô hình lồng quay sinh học yếm khí có cùng thể tích và cùng điều kiện thí nghiệm với giá thể rơm ở hai thời gian lưu nước 32 giờ và 72 giờ. Kết quả cho thấy ở thời gian lưu nước 32 giờ, lưu lượng nạp nước 0,105 m3/ngày, tải nạp nước theo diện tích bề mặt giá thể của lồng quay 0,0043 m3.m-2.ngày-1, tổng thể tích khí sinh ra trong 21 ngày vận hành là 1085,1 L; hiệu quả loại bỏ COD trong nước thải đạt 24%. Khi tăng thời gian tồn lưu nước lên 72 giờ, lưu lượng nạp nước 0,047 m3/ngày, tải nạp nước theo diện tích
bề mặt giá thể của lồng quay 0,0019 m3.m-2.ngày-1 , tổng thể tích khí sinh ra trong 21 ngày vận hành là 1360,8 L, hiệu quả loại bỏ COD đạt 15%. Như vậy rơm có thể sử dụng làm giá thể cho lồng quay sinh học yếm khí để xử lý nước thải chăn nuôi và giúp gia tăng lượng biogas sinh ra, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường do đốt rơm trên đồng gây ra.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 213-221
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 31-38
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 41-46
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 51-62
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 92-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 99-105
Tải về
01 (2018) Trang: 707 - 712
Tạp chí: Proceeding on The 1st International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 24 - 34
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 94 - 103
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 106 - 116
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 161 - 171
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 172 - 180
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2018) Trang: 256 - 268
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị "Lâm sinh và biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018"
14(3) (2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 153-165
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 43 - 50
Tạp chí: Proceeding of 8th Asian Crop Sciences Association Conference
2(6) (2017) Trang: 69 - 76
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
2(6) (2017) Trang: 46 - 51
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
14(6) (2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
01 (2013) Trang: 121 - 139
Tạp chí: International Symposium on Anthropological Study of Food Security 
01 (2015) Trang: 273-276
Tạp chí: International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management
01 (2014) Trang:
Tạp chí: International Forum on Green Technology & Management 2014 - ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
01 (2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số 1 (2012) Trang: 22-27
Tạp chí: The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012)
Số 1 (2011) Trang: 12-18
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Vol 1, số 1 (2012) Trang: 8-19
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...