Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research

This study attempts to identify profit, profit efficiency as well as determinants of profit efficiency among rice farmers in Tra Vinh province, Vietnam based on the data collected from 196 sample rice farmers in two districts of Tra Vinh province. The Cobb-Douglas stochastic frontier profit function incorporating profit inefficiency effects was employed to analyze the data. The results revealed that the net income and the net income over gross income ratio of rice production were 9.5 million VND/ha (~ 420 USD) and 30.6 percent, respectively; profit efficiency ranged between 33.87 to 97.22 percent, with an average of 75.61 percent. Significant factors found negatively affect the rice farm profit include prices of fertilizer and pesticide, while positive effects came from seed price, wage rate and land area (fixed factor). Significant determinants that were found positively affect profit efficiency of rice farmers were education attainment, household farm labor, farm size dummy, training dummy, and farmer’s association membership.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...