Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4+5 (2017) Trang: 246-251
Tạp chí: Công thương
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích sự ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức quản trị (CCTCQT) đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Cà Mau dựa trên dữ liệu bảng (panel data) được thu thập từ báo cáo tài chính của 34 doanh nghiệp chế biến thủy sản vào các năm 2010, 2012 và 2014 với 102 quan sát. Kết quả phân tích bằng mô hình tác động cố định (FEM) cho thấy, các doanh nghiệp tổ chức theo mô hình CCTQQT trực tuyến và kết hợp trực tuyến – chức năng có kết quả kinh doanh tốt hơn các doanh nghiệp theo mô hình CCTCQT chức năng và ma trận. Bên cạnh đó, quy mô và cấu trúc vốn đều có quan hệ trái chiều với hiệu quả kinh doanh, điều này cho thấy các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn và sử dụng ít nợ hơn có hiệu quả tốt hơn các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn và sử dụng nợ nhiều hơn.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...