Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
18 (2017) Trang: 47-50
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của nguồn nhân lực đến hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng lúa tại huyện Tịnh Biên dựa vào bộ dữ liệu được thu thập từ 192 hộ trồng lúa 2 vụ tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis) và phương pháp hồi quy Tobit được sử dụng. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của các hộ sản xuất lúa dao động từ 48,25%-100,00%, trung bình là 80,19%. Bên cạnh đó, kết quả phân tích hồi quy Tobit cho thấy, các yếu tố như trình độ học vấn, tập huấn kỹ thuật, số lần tiếp xúc cán bộ khuyến nông và tham gia hiệp hội tại địa phương có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của hộ. Ngược lại, thâm trồng lúa của chủ hộ là yếu tố làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả kỹ thuật của hộ

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...