Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2017) Trang: 86-89
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng ớt tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang dựa vào bộ dữ liệu được thu thập từ 75 hộ trồng ớt ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hàm sản xuất biên Cobb – Douglas kết hợp với hàm phi hiệu quả kỹ thuật (technical inefficiency model) được sử dụng để phân tích bằng chương trình Frontier 4.1. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của hộ trồng ớt là 76,51%; với mức độ sử dụng các yếu tố đầu vào và kỹ thuật hiện có thì sản lượng của hộ trồng ớt còn có khả năng tăng thêm 23,49%.  Bên cạnh đó, các yếu tố như trình độ học vấn, tham gia hội địa phương, tín dụng, tập huấn kỹ thuật có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng ớt. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...