Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7(3) (2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University

This study is aiming to identify profit efficiency and its determinants among peanut farming households in Tra Vinh province, Vietnam, based on the data collected from 182 peanut farming households in three districts of Tra Vinh province. The Cobb-Douglas stochastic frontier profit function incorporating profit inefficiency effects was employed to analyze the data, using the Frontier 4.1. The results revealed that the profit efficiency was ranged between 29.80 to 96.76 percent, average of 59.06 percent. Significant factors that were found negative affect the peanut farm profit were prices of fertilizer, pesticide, wage rate; whereas, price of seed and land area (fixed factor) were found negative effect the peanut farm profit. Significant determinants that were found positive affect profit efficiency of peanut farmers were gender, education attainment, peanut farming experience, farm size, credit access, training, and farmer’s association membership.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 51-57
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 84-89
Tải về
(2017) Trang: 950-961
Tạp chí: VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
(2017) Trang: 229-242
Tạp chí: 8th NEU-KKU INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT
Vol. 6(s1) (2017) Trang: 191-201
Tạp chí: Review of Integrative Business and Economics Research
Volume 4, Issue 2 (2017) Trang: 19-27
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
1 (2013) Trang: 582
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2012) Trang: 268
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...