Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/03/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Study on anti-bacterial activity of garlic (Allium sativum L.) on Escherichia coli and effect of garlic on growth performance of chickenss

Từ khóa:

Tỏi, hoạt tính kháng khuẩn

Keywords:

Garlic, anti-bacterial activity

ABSTRACT

The study was carried out to determine the anti-bacterial activity of garlic (Allium sativum L.) on Escherichia coli and growth performance of chickens supplemented with 1%, 2%, 3% and 4% fresh garlic in chicken feed. The results showed that all E. coli isolates  were highly sensitive to garlic with MIC 12,5 - 25 µg/ml. Average daily weight gain and feed conversion ratio had no difference between treatments supplemented with fresh garlic and control treatment. However, average daily feed intake in the treatments supplemented with fresh garlic was lower than the control treatment. The results indicated that garlic can be used to prevent the disease caused by E. coli in chickens.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hoạt tính kháng khuẩn của tỏi (Allium sativum L.) trên vi khuẩn Escherichia coli và sự tăng trưởng của gà được bổ sung tỏi tươi vào khẩu phần thức ăn ở các mức độ 1%, 2%, 3%, 4% trong thức ăn của gà. Kết quả cho thấy các chủng vi khuẩn E. coli nhạy cảm với dịch chiết tỏi tươi với giá trị MIC 12,5 - 25 µg/ml. Tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn ởcác nghiệm thức có bổ sung tỏi và không bổ sung tỏi không có sự khác biệt. Tuy nhiên, lượng thức ăn bình quân ởcác nghiệm thức bổ sung tỏi thì thấp hơn ở nghiệm thức đối chứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc sử dụng tỏi tươi vào khẩu phần ăn của gà phòng được bệnh tiêu chảy do E. coli gây ra.

 

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...