Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
29 (10) 2017 (2017) Trang: STT 199
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
Liên kết:

This study was conducted to evaluate the effect of dietary chive supplementation on growth performance, hematological and biochemical blood parameters, and fecal E.coli of growing chickens. One-day-old chickens (Noi Lai breed; n=120) were allocated to a completely randomized design with four replicates of four levels of fresh chives: 0, 1, 1.5 and 2% in the diet (DM basis).There were linear improvements in growth rate and feed conversion of the chickens as the level of chives in the diet increased from 0 to 2% (DM basis) of the diet. There were no effects of chive supplementation on hematological and biochemical indices in blood. E. coli were shown to be susceptible to chive extracts (MIC test); however, supplementation with chives at up to 20g/kg diet DM had no apparent effect on fecal E. coli counts. It is suggested that chives could be considered as a prebiotic for natural growth promotion in chickens.

 

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...