Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 179-184
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 20/02/2020

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Status of diseases, drugs and chemicals use in snakehead (Channa striata) culture in An Giang and Tra Vinh provinces

Từ khóa:

Cá lóc, Channa striata, kháng sinh, nuôi trồng thủy sản

Keywords:

Antibiotic, aquaculture, Channa striata, snakehead

ABSTRACT

This study was conducted to investigate drugs and chemicals use in snakehead (Channa striata) intensive cultured system. Interview data, including farming area, fish stocking density, disease outbreak, drugs and chemicals use during culture operation, were collected from 94 households in An Giang and Tra Vinh provinces. According to the feedback of farmers, diseases on snakehead included white spots in internal organs (82 – 88%), pale skin disease (40 – 71%) and epizootic ulcerative syndrome (60 - 75%). Most of the farmers were unknow about antibiotics susceptibility testing in treating fish diseases. The most frequently used antibiotics were florfenicol (21 - 76%), doxycycline (17 - 68%), combination of florfenicol and doxycycline (17 - 40%), combination of sulphonamides and trimethoprim (26 - 33%), amoxicillin (29 - 30%). Banned chemicals (enrofloxacin and malachite green), which do not belong to the approved list by the Ministry of Agriculture & Rural Development, were found during the survey. Our suggestion is that it is necessary to train fish farmers in disease management and drugs and chemicals use.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình hình sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi thâm canh cá lóc (Channa striata) ở tỉnh An Giang, Trà Vinh. Tổng cộng có 94 hộ nuôi được phỏng vấn về diện tích nuôi, mật độ cá thả, các bệnh xuất hiện, các loại thuốc và hóa chất được sử dụng. Kết quả khảo sát cho thấy các bệnh thường xuất hiện trên cá lóc là bệnh đốm trắng nội tạng với 82 - 88%, bệnh trắng mình với 40 - 71% và ghẻ lở với 60 - 75%. Hầu hết các hộ nuôi không biết về kháng sinh đồ trong điều trị bệnh cá. Các loại kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là florfenicol (21 - 76%), doxycycline (17 - 68%), florfenicol kết hợp doxycycline (17 - 40%), sulphonamides kết hợp trimethoprim (26 - 33%), amoxicillin (29 - 30%). Hai loại hóa chất (gồm enrofloxacin và malachite green) thuộc danh mục thuốc cấm của Bộ NN&PTNT vẫn được sử dụng. Người nuôi cá cần được tập huấn về quản lý dịch bệnh hiệu quả cũng như sử dụng thuốc và hóa chất hợp lý.

Trích dẫn: Nguyễn Quốc Thịnh, Masashi Maita và Trần Minh Phú, 2020. Tình hình bệnh và sử dụng thuốc, hóa chất trong mô hình nuôi cá lóc (Channa striata) ở An Giang và Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 179-184.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 278-283
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 58-65
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 70-77
Tải về
(2015) Trang: 51
Tạp chí: INTERNATIONAL SYMPOSIUM AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food, Can Tho University, December 7-9th 2015
1 (2014) Trang: 48
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...