Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 63-70
Tải về

ABSTRACT

The eggs of toy beetle hatch in 9-15 days, the larvae feed and grow from 270 to 300 days before enter a 7-15 day prepupal stage. Pupae are formed in the soil where the larvae feed. The pupal stage lasts 15-28 days. Adults remain in the pupal cells 15-21 days before emerging and flying to mango or cashew plants to feed. The beetles are very active in the night and hide in shrubs during the day.  Adult may live 21-32 days and each female lays 15-17 eggs during the  lifetime. The life cycle of toy beetle (Lepiodota cochinchinae Brenske) is from 9 to 12 months.

Under laboratory condition, the isolates of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana at a concentration of 10^8conidia.mL-1 killed larvae of the toy beetles. Cumulative mortality caused by Metarhizium anisopliae isolates of  Ma7-CT, Ma12-TV and Ma13-TV may effectively control the toy beetles  above 70% at 28 days after treatment with dose 10^8conidia.mL-1. The Beauveria bassiana isolates also may effectively control toy beetles. The mortality of Bb3-CT, Bb4-CT and Bb9-CT is over 72 % at 28 days after treating.

Keywords: Entomopathogenises, peanut, corn, toy beetle, Lepiodota cochinchinae Brenske

Title: Research on biological characteristics of Lepidiota cochinchinae 
Brenske ground scrubs on peanut & corn roots and efficacy of 
Metarhizium anisopliae Sorokin,  Beauveria bassiana Vuillemin 
entomopathogenic fungi on this pest

TóM TắT

Giai đoạn trứng của sùng đất nở sau 9-15 ngày, ấu trùng gây hại bằng cách cắn phá rễ cây trồng, phát triển trong thời gian rất dài từ 270 đến 300 ngày và chuẩn bị hóa nhộng từ 7-15 ngày.  Nhộng nằm sâu trong đất tại nơi mà ấu trùng gây hại, giai đoạn nhộng từ 15 đến 28 ngày, sau đó vũ hóa thành thành trùng. Sau khi vũ hóa, thành trùng sống và  hoạt động vào ban đêm, ban ngày chúng thường ẩn mình vào những lá cây xoài, điều, thức ăn của thành trùng là lá cây xoài, điều. Thành trùng sống từ 21 đến 32 ngày, mỗi thành trùng cái đẻ từ 15 đến 17 trứng. Vòng đời của sùng đất (Lepiodota cochinchinae Brenske) kéo dài 9 đến 12 tháng.

Trong điều kiện phòng thí nghiệm, các chủng nấm Metarhizium anisopliae và Beauveria bassiana với nồng độ sử dụng là 10^8bào tử/mL có khả năng phòng trừ sùng đất. Độ hữu hiệu của các chủng nấm Ma7-CT, Ma12-TV và Ma13-TV có hiệu quả phòng trừ sùng đất trên 70% và các chủng nấm Bb3-CT, Bb4-CT và Bb9-CT trên 72% sau 28 ngày xử lý ở nồng độ 10^8bào tử/mL.

Từ khóa: nấm ký sinh côn trùng, đậu phộng, sùng đất, Lepiodota cochinchinae Brenske

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 54-62
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 92-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...