Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 54-62
Tải về

ABSTRACT

The life cycle of leaf roller Archips micacerana Walkeris from 25 to 34 days. The eggs will be hatched in 6 - 10 days. The larvae are 16.4 mm in length and whitish-grey color or dark bluish-grey color. Heads are shiny black. Each larva attacks the peanut leaf and inhabits in a rolled leaf. Larvae will be fully grown from 17 to 22 days. The pupae are 12.4 mm in length, dark-brown or black in color and live 5-10 days. Moths have the 9.5 - 10.7 mm wingspan, may live 9-14 days and each female lays 438-881 eggs during lifetime. Under laboratory condition, the isolates of Metarhizium anisopliae at the concentration of 10^8conidia.mL-1 killed larvae of the leaf roller. Cumulative mortality caused by Metarhizium anisopliae isolates of  Ma7-CT, Ma9-TV and Ma11-TV may effectively control the leaf roller above 92%  at 17 days after treatment with dose 10^8conidia.mL-1. In the net house conditions, bioproducts give high efficacy to control the leaf roller. The mortality is over 55% - 80% after 12 days of spraying. The field experiment of bioproducts may control leaf roller from 40 to 50% and peanut yield is 2.9 and 3.0 tons.ha-1 (Ma-DHCT and mixed bioproducts, respectively) at MyLongNamVillage, Cau Ngang District,TraVinhProvince.

Keywords: Entomopathogens, leaf roller, peanut

Title: Research on biological characteristics of Archips micacerana Walker 
peanut leaf folder and efficacy of Metarhizium anisopliae Sorokin 
entomopathogenic fungi on this pest in Tra Vinh province

TóM TắT

Vòng đời của sâu xếp lá đậu phộng (SXL) từ 25 đến 34 ngày, trong đó giai đoạn trứng nở từ 6 đến 10 ngày. ấu trùng có chiều dài trung bình là 16,44mm, màu hơi nâu, trên vỏ đầu có màu đen bóng, trải qua 6 lần lột xác với khoảng từ 17 đến 22 ngày, gây hại bằng cách tấn công vào các lá non. Nhộng sâu xếp lá có màu đen nâu, chiều dài khoảng 12,4 mm và kéo dài khoảng 5-10 ngày. Sải cánh của thành trùng là từ 9,5 đến 10,7mm, sau khi bắt cặp mỗi thành trùng cái đẻ khoảng 438 đến 881 trứng;  thời gian sống của thành trùng là 9 đến 14 ngày.

Trong điều kiện phòng thí nghiệm, các chủng nấm xanh Metarhizium anisopliae (Ma) với nồng độ 108bào tử/mL có khả năng phòng trừ sâu xếp lá đậu phộng Archips micacerana. Độ hữu hiệu của các chủng nấm  Ma7-CT, Ma9-TV và  Ma11-TV có hiệu lực trên 92% sau 17 ngày xử lý?. Trong điều kiện nhà lưới, các chế phẩm sinh học đều tỏ ra có hiệu quả khá cao trong phòng trừ sâu xếp lá từ 55 đến 80% sau 12 ngày phun. Các chế phẩm này được  áp dụng ngoài đồng tại xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh cho thấy rất có hiệu quả phòng trừ sâu xếp lá từ 40 đến 50% và năng suất đạt từ 2,9 đến 3,0 tấn/ha (chế phẩm Ma-ĐHCT và hỗn hợp cả ba loại chế phẩm).

Từ khóa: nấm ký sinh côn trùng, sâu xếp lá, đậu phộng

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 63-70
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 92-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...