Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 222-229
Tải về

ABSTRACT

The separation of regional and residual anomalies of the gravity-field was carried out by Wavelet transform. Using orthonormal bases of Daubechies Wavelets at the appropriate level, we determine the local gravity sources. The results show that the performance of the discrete Wavelet transform (DWT) approach is comparable with the results that were achieved by the second vertical derivative method. The proposed method has been tested by using some theoretical models and a profile of gravity data of the Mekong delta - South Vietnam.

Keywords: The discrete Wavelet transform, regional and residual anomalies, the second vertical derivative method.

Title: A apply of discrete Wavelet transform for gravitational anomaly separation

TóM TắT

Sự phân tích dị thường địa phương và dị thường khu vực của trường trọng lực trên Trái Đất được thực hiện bằng phép biến đổi Wavelet. Sử dụng hệ hàm Wavelet Daubechies trực chuẩn ở một độ phân giải thích hợp chúng tôi đã xác định được vị trí của các nguồn tạo ra dị thường trọng lực địa phương. Các kết quả phân tích cho thấy việc sử dụng biến đổi Wavelet rời rạc DWT cho ta những hiệu quả tương tự như phương pháp dùng đạo hàm bậc hai của gia tốc trọng trường thẳng đứng. Phương pháp được đề xuất đã được thử nghiệm lên các mô hình lý thuyết trọng lực và sau đó được áp dụng trên các số liệu đo gia tốc trọng lực của vùng đồng bằng Nam Bộ,NamViệtNam.

Từ khóa: Biến đổi Wavelet rời rạc, dị thường trọng lực địa phương và khu vực, phương pháp dùng đạo hàm bậc hai.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 1-8
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 119-128
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 207-212
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 21-27
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 213-221
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 27-35
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 38-46
Tải về
1 (2012) Trang: 340
Tạp chí: Vật lí địa cầu
(2009) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH Kỹ thuật Địa Vật lý VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...