Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 1-8
Tải về

ABSTRACT

The wavelet transform for multiscale edge detection (MED) was used in the field of the inversion problem of geomagnetism to determine the positions and the depths of sources. In this paper, we used the line-weight function (LWF) to treat the observational data to enhance the resolution of the results of MED method.

Firstly, the method was applied on the magnetic experimental model to prove the reliability of method and secondly, the method was used to interpret the magnetic profile inMekongdelta area. The results shown that this method can determine the positions and the depths as well as the widths, the thickness and the dip of the sources. The determination of these parameters of sources is the special achievement comparing with other methods.

Keywords: Multiscale edge detection, inversion problem, line-weight function

Title: Enhancing the resolution for interpretation of magnetic profile using the wavelet transform

TóM TắT

Phương pháp xác định biên đa tỉ lệ sử dụng phép biến đổi wavelet được áp dụng trong việc giải bài toán ngược từ và trọng lực. Sử dụng dữ liệu là giá trị trường quan sát hoặc gradien ngang của trường, phép xác định biên đa tỉ lệ đã xác định được vị trí ngang và độ sâu của nguồn. Trong bài này, chúng tôi sử dụng hàm trọng-lượng-tuyến (LWF, line-weight function) để xử lý dữ liệu đầu vào nhằm tăng cường độ phân giải khi áp dụng phương pháp xác định biên trong việc phân tích dữ liệu từ 2-D.

Phương pháp được áp dụng trên mô hình thực nghiệm của dị thường từ với các tham số của hàm LWF khác nhau để tìm tham số thích hợp. Sau đó phương pháp được áp dụng để phân tích trên tuyến đo từ ởNambộ. Các kết quả cho thấy, phương pháp được đề xuất  không chỉ xác định được vị trí ngang và độ sâu mà còn xác định được bề rộng, bề dày và độ nghiêng của nguồn và đây là điểm đặc sắc của phương pháp.

Từ khóa: Phương pháp biên đa tỉ lệ, bài toán ngược, hàm trọng lượng tuyến

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 119-128
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 207-212
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 21-27
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 213-221
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 222-229
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 27-35
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 38-46
Tải về
1 (2012) Trang: 340
Tạp chí: Vật lí địa cầu
(2009) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH Kỹ thuật Địa Vật lý VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...