Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 119-128
Tải về

ABSTRACT

The inverse potential field problem for determination of the geomagnetic anomaly boundaries (3D) in the Mekong delta was carried out by continuous wavelet transform. The data filters with the parameters were chosen appropriately have improved the resolution for the proposal method of analysis. The relative shape and size of the geophysical source was estimated from contour lines of the wavelet transform modulus maxima. The analytic results by multiscale edge detection method (MED) using experimental data of the Mekong delta show that there were 36 magnetic anomaly sources of different sizes in this region. The result of the location, depth and size of these source is consistency to the traditional methods  before, but the level of detail for this technique is much higher.

Keywords: Wavelet transform modulus maxima, multiscale edge detection method (MED)

Title: Determination of the geomagnetic anomaly sources in the Mekong delta using the wavelet transform with the optimal resolution

TóM TắT

Việc giải bài toán ngược trường thế để xác định các biên nguồn (3D) của các dị thường từ ở vùng Nam bộ được thực hiện bằng phép biến đổi wavelet liên tục. Các bộ lọc dữ liệu với các tham số được chọn thích hợp đã góp phần nâng cao độ phân giải cho phương pháp phân tích được đề xuất. Hình dạng và kích thước tương đối của các nguồn trường được ước lượng qua các đường đẳng trị của độ lớn cực đại của biến đổi wavelet. Kết quả phân tích bằng phương pháp biên đa tỉ lệ dùng biến đổi wavelet trên số liệu đo cường độ dị thường từ toàn phần tại khu vực Nam bộ cho thấy có khoảng 36 nguồn dị thường từ với kích thước khác nhau được xác định trong vùng nghiên cứu. Những kết luận về vị trí, độ sâu và kích thước các nguồn là tương đối phù hợp với các tài liệu phân tích bằng các phương pháp truyền thống trước đây, song mức độ chi tiết là cao hơn khá nhiều.

Từ khóa: Độ lớn cực đại của biến đổi wavelet, phương pháp phân tích biên đa tỉ lệ (MED)

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 1-8
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 207-212
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 21-27
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 213-221
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 222-229
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 27-35
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 38-46
Tải về
1 (2012) Trang: 340
Tạp chí: Vật lí địa cầu
(2009) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH Kỹ thuật Địa Vật lý VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...