Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 221-230
Tải về

ABSTRACT

A structured questionnaire-interview based survey on the impacts of natural disasters and climate change on households level was carried out in 4 areas of Binh Thuy and Vinh Thanh districts, Can Tho city. There were 200 households which are randomly chosen in the survey areas for two districts.

The survey results showed that collected information was realistic and relevant to local people?s expectations. Local people in rural areas suffered more impacts of climate change than those who lived in suburban areas or nearby markets. Children, the elderly, disable people and the poor were the most vulnerable groups. The disaster preparedness of local people was not good enough; information, training courses organized by local authorities were so limited; there were few civil organization of pollution, natural disasters and climate change; local people?s behavior or awareness were not changed. Through the discussion, some recommendations for reducing the vulnerability and upgrading the adaptation capacity are given.

Keywords: structured questionnaire-interview based survey, household, climate change, vulnerability, adaptation

Title: Assessing the vulnerability and adaptation capacity of houldholds on natural disasters and climate change in the areas of Binh Thuy district and Vinh Thanh district, Can Tho city

TóM TắT

Một cuộc khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn về tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu lên quy mô hộ gia đình đã được thực hiện tại 4 khu vực thuộc quận Bình Thủy và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Có đến 200 hộ đã được chọn một cách ngẫu nhiên trong các khu vực khảo sát của hai quận huyện.

Kết quả khảo sát cho thấy các thông tin thu được là thực tế và thể hiện các kỳ vọng của cư dân địa phương. Người dân tại các khu vực nông thôn bị tổn thương do các tác động của biến đổi khí hậu nhiều hơn so với người dân sống ở vùng đô thị hoặc ven đô. Trẻ em, người già, người khuyết tật và người nghèo là các nhóm bị tổn thương nhất. Việc phòng ngừa thiên tai của người dân địa phương chưa đủ tốt. Sự chuẩn bị của người dân, thông tin, tập huấn từ chính quyền và các tổ chức dân sự liên quan đến ô nhiễm, thiên tai, biến đổi khí hậu đến với dân chúng chưa nhiều và chưa làm thay đổi nhiều về hành vi của người dân. Qua thảo luận, một số khuyến cáo cho việc giảm nhẹ tổn thương và nâng cao khả năng thích ứng đã được đề xuất.

Từ khóa: khảo sát dựa vào bảng câu hỏi và phỏng vấn, hộ gia đình, biến đổi khí hậu, tổn thương, thích nghi

Các bài báo khác
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 106-112
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 145-152
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 150-158
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 49-57
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 70-79
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 86-92
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tải về
7 (2019) Trang: 13-15
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2019) Trang: 56-66
Tạp chí: Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change : A Challenge to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies, Quezon City, Metro Manila Philippines,
61 (2019) Trang: 14-22
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
PHAM THI DIEU MY & NGUYEN QUY HANH (2018) Trang: 171-187
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: HYDROPOWER IMPACTS FROM ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GENDER PERSPECTIVES – EVIDENCE FROM THE CENTRAL AND CENTRAL HIGHLANDS, VIETNAM
Vol 60 No 3 (2018) (2018) Trang: 74-80
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
(2016) Trang: 56-65
Tạp chí: UP-SURP International Conference on “Developing Sustainable and Resilient Rural Communities in the Midst of Climate Change: A Challenges to Disaster Preparedness and Mitigation Strategies”, Quezon City, Metro Manila, Philippines
Special Issues 2015 (2015) Trang: 50-56
Tạp chí: Journal of Fisheries Science and Technology
(2013) Trang: 114-121
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa vì sự Phát triển Bền vững Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Cà Mau, 12/4/2013
Trong: Võ Quang Trọng, Ying Zhu, Trương Quốc Bình, ... (2013) Trang: 94-105
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Bảo tàng và Di sản Văn hoá trong Bối cảnh Biến đổi Khí hậu
In: K. Yamamoto, H. Furumai, H. Katayama, C. Chiemchaisri, U. Puetpaoboon, C. Visvanathan and H. Satof (2014) Trang: 137-142
Tạp chí: Southeast Asian Water Environment
(2014) Trang: 75-91
Tạp chí: International Conference on Development and Cooperation of the Mekong Region, Seoul, Korea, December 4-5, 2014
1 (2013) Trang: 9
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: Vietnam Journal of Public Health
(2011) Trang:
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: The 8th UNU&GIST Joint Programme Symposium "Environmental Issues of the Mekong River"
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...