Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/12/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Immobilization of the pesticide Propuxur degrading bacteria, Paracoccus sp. P23-7 by biochar

Từ khóa:

Biochar, vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7, sự cố định, dung dịch nuôi cấy và Propoxur

Keywords:

Biochar, Paracoccus sp. P23-7, immobilization, liquid culture and Propoxur

ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the immobilization capacity of biochar for the pesticide Propoxur degrading bacteria, Paracoccus sp. P23-7. The experiment was conducted in 25 mL minimal salt medium solution containing 50 ppm Propoxur as the only carbon source for the growth of bacteria during the experimental course and lasted for 18 days. Three kinds of biochar materials were chosen to test their immobilization capaticy for bacteria including wood biochar, charcoal and municipal waste biochar. Four replicates were performed for each treatment. The bacterial cell counting was observed at the time intervals of 0, 4, 6, 11 and 18 incubation days. Results showed that biochar have a capacity to immobilize Paracoccus sp. P23-7 in the liquid culture. The municipal waste biochar revealed the highest capacity of immobilization for Paracoccus sp. P23-7 as compared to two other biochars in the solution. However, each biochar material has a different capacity of immobilization and release for Paracoccus sp. P23-7. The treatment with biochar supplement increased significantly the cell amount of Paracoccus sp. P23-7 in 1 mL of the liquid solution and the total cell amount of Paracoccus sp. P23-7 (in 25 mL liquid solution and in 1,5 g biochar) as compared to the control treatment.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng cố định vi khuẩn phân hủy thuốc trừ sâu Propoxur, Paracoccus sp. P23-7 của biochar. Thí nghiệm được thực hiện trong 25 mL dung dịch khoáng tối thiểu lỏng chứa 50 ppm Propoxur như là nguồn carbon duy nhất cho vi khuẩn sinh trưởng và phát triển suốt thời gian thí nghiệm và được kéo dài trong 18 ngày. Ba vật liệu biochar khác nhau được chọn để kiểm tra khả năng có định vi khuẩn của chúng bao gồm: biochar than củi, than đước và rác đô thị. Thí nghiệm được thực hiện với bốn lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy biochar có khả năng cố định vi khuẩn phân hủy thuốc trừ sâu Paracoccus sp. P23-7 trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng. Biochar rác đô thị có khả năng cố định vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 cao hơn so với 2 vật liệu biochar còn lại (than củi và than đước). Tuy nhiên, khả năng cố định và phóng thích vi khuẩn phân hủy thuốc trừ sâu Propoxur, Paracoccus sp. P23-7 khác nhau giữa các vật liệu biochar. Bổ sung biochar vào trong môi trường nuôi cấy khoáng tối thiểu lỏng chứa 50 ppm hoạt chất thuốc trừ sâu Propoxur giúp gia tăng mật số vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 tự do trong 1 mL môi trường lỏng vào thời điểm ban đầu của thời gian nuôi cấy và tổng mật số vi khuẩn (trong 25 mL môi trường nuôi cấy và trong 1,5 g biochar).

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 23-32
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 31-40
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 44-51
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 53-62
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 60-69
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 75-84
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 79-87
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 90-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...