Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 53-62
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/04/2015

Ngày chấp nhận: 21/12/2015

Title:

Effects of the mixture containing spent coffee ground and milled egg-shells on growth, yield of shallot (Allium ascalonicum) and some soil chemical and biolological properties under greenhouse conditions

Từ khóa:

Bã cà phê, vỏ trứng, hành tím và đất

Keywords:

spent coffee ground, milled egg-shells, shallot and soil

ABSTRACT

To evaluate the effect of spent coffee ground, milled egg-shells and a mixture including used coffee ground and milled egg-shells (ratio of 1:1 (w/w)) on growth, yield of shallot (Allium ascalonicum) and some soil chemical and biological properties under greenhouse conditions, an experiment was conducted in the greenhouse for 3 months with four replicates. The soil sample in this study was collected from the shallot farm which has been intensively cultivated for more than 30 years at Vinh Chau, Soc Trang province. Each single organic material was applied at one level of 5% (w/w). The mixture was applied at 2 levels: 10 and 20%. Treatment without any addition was considered as the control treatment and a commonly recommended fertilizer application rate for shallot was used as a reference treatment. Results showed that the highest yield of shallot was found in the treatment 3 amended with 5% used coffee ground + 10% of the locally recommended NPK fertilizer dose for shallot and the treatment 5 amended with 10% of the mixture. The fresh weight of shallot in these two treatments was 47.98 and 44.41 gr/pot, respectively. Moreover, soil pH and numbers of the bacterial and fungal cells in soils were enhanced considerably when amended with these two organic materials.

TÓM TẮT

Để đánh giá hiệu quả của bã cà phê và vỏ trứng lên sinh trưởng, năng suất củ hành tím và một số đặc tính hóa và sinh học đất, thí nghiệm trong nhà lưới được thực hiện trong ba tháng với 4 lặp lại. Đất thí nghiệm được thu từ ruộng trồng hành tím thâm canh có thời gian canh tác trên 30 năm tại Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Mỗi vật liệu hữu cơ bón với liều lượng 5% (w/w so với trọng lượng đất khô trong mỗi chậu thí nghiệm). Hỗn hợp bã cà phê và vỏ trứng được bón với 2 mức độ: 10 và 20%. Nghiệm thức không bón phân được xem như là nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức bón phân theo khuyến cáo cho cây hành tím được xem là nghiệm thức tham khảo. Kết quả thí nghiệm cho thấy trọng lượng tươi củ hành tím cao nhất ở 2 nghiệm thức: nghiệm thức 3 (bón 5% bã cà phê + 25% NPK khuyến cáo) và nghiệm thức 5 (bón 10% hỗn hợp bã cà phê và vỏ trứng). Trọng lượng củ hành tím ở hai nghiệm thức này lần lượt là 47,98 và 44,41 g/chậu, cao hơn rất nhiều so với nghiệm thức 1 (đối chứng) và nghiệm thức 2 (bón phân theo khuyến cáo) và có mối liên hệ với sinh trưởng và phát triển của cây hành tím. Thêm vào đó, việc bón hai vật liệu hữu cơ gồm: bã cà phê và vỏ trứng đã giúp gia tăng pH đất và mật số vi khuẩn và nấm trong đất rất đáng kể.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 23-32
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 31-40
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 44-51
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 60-69
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 75-84
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 79-87
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 90-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...