Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 79-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 21/07/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Isolation and selection of indigenous white-rot fungi in the Mekong delta of Vietnam for decolourisation of dye textile compounds

Từ khóa:

Gỗ mục, loại màu, nấm, thuốc nhuộm đen, thuốc nhuộm xanh

Keywords:

Brilliant Black BN, Bromophenol blue, decayed wood, decolourisation, fungi

ABSTRACT

The main objective of this study was to isolate and identify indigenous white rot fungi for bioremediation of dye textile compounds. Fungal fruit body samples were collected from decaying woods in the Mekong Delta for isolation. The dye textile compound decolourisation capacity of isolated fungi was tested on MT3 (Jonathan and Fasidi, 2001)  containing 500 mgL-1Brilliant Black BN or Bromophenol blue. The results showed that 54 fungal isolates were isolated from decaying wood.  Twelve out of fifty four fungal isolates showed their capacity in decolourisation of Bromophenol blue. The HG1 strain was able to degrade 493 mg.L-1 Bromophenol blue, corresponding to 92% within 8 days of incubation, while fifteen out of fifty four fungal isolates showed their capacity in decolourisation of 1Brilliant Black BN. The maximum decolourisation of this compound was 99% (493 mg.L-1) within 7 days of incubation by TV13 strain . HG1 and TV13 were identified as the best candidates for decolourisation of Brilliant Black BN and Bromophenol blue compounds, respectively. Based on the results of 18S-rRNA sequences, these two candidates were genetically and relatively identified as genus of Marasmiellus. Thus, these two fungal isolates were relatively identified as Marasmiellus sp. HG1 and Marasmiellus sp. TV13.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân lập và định danh một số dòng nấm phân hủy gỗ mục có khả năng loại màu thuốc nhuộm xanh và đen. Thể quả của nấm được thu thập trên gỗ mục ở Đồng bằng sông Cửu Long để phân lập. Định tính và định lượng khả năng loại màu thuốc nhuộm được tiến hành với môi trường MT3 (Jonathan and Fasidi, 2001) bổ sung 500 mg.L-1 thuốc nhuộm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng cộng 54 dòng nấm từ gỗ mục được phân lập, trong đó 12 và 15 trong số 54 dòng nấm phân lập lần lượt thể hiện khả năng loại màu thuốc nhuộm xanh và đen. Hai dòng nấm ký hiệu HG1 và TV13 thể hiện khả năng loại màu thuốc nhuộm xanh và đen cao nhất. Dòng nấm HG1 có khả năng loại màu thuốc nhuộm xanh cao nhất sau 8 ngày nuôi cấy, giảm 457 mg.L-1, chiếm 92% nồng độ ban đầu (500 mg.L-1) trong khi dòng nấm TV13 có khả năng loại màu thuốc nhuộm đen tốt nhất sau 7 ngày nuôi cấy, giảm 493 mg.L-1, chiếm 99% nồng độ ban đầu. Kết quả giải mã trình tự đoạn gen 18S-rRNA cho thấy cả 02 dòng nấm HG1 và TV13 thuộc chi Marasmiellus. Vì vậy, cả 02 dòng này được định danh là Marasmiellus sp. HG1 và Marasmiellus sp. TV13.

Trích dẫn: Nguyễn Khởi Nghĩa, 2017. Phân lập và tuyển chọn một số dòng nấm từ gỗ mục có khả năng loại màu thuốc nhuộm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 79-87.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 23-32
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 31-40
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 44-51
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 53-62
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 60-69
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 75-84
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 88-94
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 90-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...