Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
79 (2014) Trang: 1129-1137
Tạp chí: ChemPlusChem

A crystalline porous metal-organic framework Cu2(EDB)2(BPY) was synthesized and used as a heterogeneous catalyst for the direct oxidative amidation between N,N-dimethylanilines and anhydrides forming tertiary amides as the principal products. The Cu2(EDB)2(BPY) exhibited similar activity as compared to that of Cu2(BDC)2(BPY), Cu2(BDC)2(DABCO), MOF-143, and other common homogeneous salt catalysts. The optimal conditions employed Cu2(EDB)2(BPY) (5 % mol),  TBHP (2 equiv.), pyridine (1 equiv.) in CH3CN at 80 oC in 2 hours. The Cu2(EDB)2(BPY) could be separated from the reaction mixture by filtration, and could be recovered and reused several times without a significant degradation in catalytic activity and selectivity. Furthermore, generality of optimal conditions was confirmed by employing various N,N-dimethylaniline and anhydride derivatives.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...