Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
319 (2014) Trang: 258-264
Tạp chí: Journal of Catalysis

A crystalline porous metal-organic framework Cu2(BDC)2(DABCO) was synthesized and characterized by X-ray powder diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), thermogravimetric analysis (TGA), Fourier transform infrared (FT-IR), atomic absorption spectrophotometry (AAS), hydrogen temperature-programmed reduction (H2-TPR), and nitrogen physisorption measurements. The Cu2(BDC)2(DABCO) was used as a heterogeneous catalyst for the direct C-C coupling reaction via cascade methylation and C-H functionalization of N-methylaniline and terminal alkynes. Tert-butyl hydroperoxide also served as the methylating reagent in the transformation, and N-methyl-N-(3-phenylprop-2-ynyl)benzenamine but not N-(3-phenylprop-2-ynyl)benzenamine was produced as the principal product. The Cu-MOF could be recovered and reused several times without a significant degradation in catalytic activity. To the best of our knowledge, the direct oxidative C-C coupling between N-methylaniline and alkynes with methylation transformation was not previously mentioned in the literature.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...