Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2013) Trang: 72-79
Tạp chí: Tạp chí Hấp Phụ và Xúc Tác
Liên kết:

A highly porous metal-organic framework (MOF-143) was synthesized and characterized by several methods including PXRD, SEM, TEM and FT-IR. MOF-143 was used as an efficient catalyst for the aza-Micheal reaction between benzylamine and ethyl acrylate to form the principal ethyl 2-(benzylamino) acetate product under mild condition. The solid catalyst could be reused several times without significant deactivation in catalytic activity. No reaction was observed in the absence of the solid MOF-143 catalyst, and the contribution from leached active species in the reaction solution, if any, was negligible.  

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...