Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2013) Trang: 80-88
Tạp chí: Tạp chí Hấp Phụ và Xúc Tác
Liên kết:

A highly porous metal-organic framework (MOF-143) was synthesized from the reaction of Cu(NO3)2.3H2O and 4,4?,4??-benzene-1,3,5-triyl tribenzoic acid (H3BTB), and was characterized by various techniques, including PXRD, SEM, TEM, and FT-IR. MOF-143 was used as an efficient recyclable catalyst for the Ullmann-type coupling reaction of phenol with 4-nitrobenzaldehyde to form 4-formyldiphenyl ether. The solid catalyst could be reused several times without significant decrease in catalytic activity. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...