Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
491 (2015) Trang: 189-195
Tạp chí: Applied Catalysis A: General

A metal-organic framework Cu(BDC) was synthesized, and characterized by X-ray powder diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), thermogravimetric analysis (TGA), Fourier transform infrared (FT-IR), atomic absorption spectrophotometry (AAS), and nitrogen physisorption measurements. The Cu(BDC) was employed as an efficient heterogeneous catalyst for the oxidative cyclization reaction between ?-hydroxyacetophenone and phenylenediamine to form 2-phenylquinoxaline as the principal product. The optimal conditions involved the use of air atmosphere oxidant in toluene solvent at 100 °C in 3h. In addition, the Cu(BDC) exhibited higher catalytic activity in the quinoxaline synthesis reaction than that of others Cu?MOFs such as MOF-199, MOF-118, and Cu2(BDC)2(DABCO), and higher than that of Mn(BDC), and Ni2(BDC)2(DABCO). The Cu(BDC) catalyst could be recovered and reused several times without a significant degradation in catalytic activity.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...