Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
400 (2015) Trang: 162-169
Tạp chí: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical

A metal-organic framework Cu2(BPDC)2(BPY) was synthesized and used as a heterogeneous catalyst for the copper-catalyzed A3 reaction of tetrahydroisoquinoline, aldehydes, and alkynes to form C1-alkynylated tetrahydroisoquinolines. High regioselectivity to the endo-yneproduct was achieved, with more than 99% of 2-benzyl-1-(phenylethynyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and less than 1% of 2-(1,3-diphenylprop-2-ynyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline being observed in the product mixture. The Cu2(BPDC)2(BPY) also exhibited higher catalytic activity for the transformation than that of other Cu-MOFs such as Cu(BDC), Cu2(BDC)2(BPY), Cu2(EDB)2(BPY), Cu3(BTC)2 and Cu2(BDC)2(DABCO). No product was detected for the reaction using other MOFs including Mn(BDC), Co-MOF-74, Zn-IRMOF-61, and Ni2(BDC)2(DABCO). The Cu2(BPDC)2(BPY) catalyst could be recovered and reused several times without a significant degradation in catalytic activity.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...