Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5(2) (2016) Trang: 97-102
Tạp chí: Journal of Catalysis and Adsorption
Liên kết:

1-Hexyl-3-3-methylimidazolium bromide ionic liquid (HmimBr) was demonstrated as a good promoting medium for the oxidative cyclization reaction between α- hydroxyacetophenone and 1,2-phenylenediamine to form 2-phenylquinoxaline as the principal product. The optimal conditions involved the use of HmimBr at 100 oC under atmosphere for 180 min in the presence of 3 mol% CuBr as catalyst. Furthermore, HmimBr ionic liquid was successfully recovered and reused for several times with no significant loss in efficiency

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...