Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2016) Trang: 156-164
Tạp chí: Journal of Catalysis and Adsorption
Liên kết:

A crystalline porous metal-organic framework Cu3(BTC)2 was synthesized and characterized by several methods including X-ray powder diffraction (PXRD), thermogravimetric analysis (TGA), Fourier transform infrared (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), atomic absorption spectrophotometry (AAS), hydrogen temperature-programmed reduction (H2-TPR), and nitrogen physisorption measurements. The Cu3(BTC)2 was used as an efficient catalysts for the direct C−C coupling reaction via cascade methylation and C−H functionalization of N-methylaniline with terminal alkynes for propargylamines synthesis. The catalyst could be easily separated from the reaction mixture by simple filtration, and could be reused several times without a significant degradation in catalytic activity

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...