Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 510(2017) Trang: 252-261
Tạp chí: Virology

Vaccination-primed immunity in poultry has been suggested for selection of antigenically drifted highly pathogenic avian influenza viruses (HPAIVs). In this study, we performed two consecutive passage studies of an H5N1 HPAIV in vaccinated chickens, namely, study-I and study-II, to select antigenic variants under immune pressure from the vaccination. In study-I, nine consecutive passages of a wild-type H5N1 HPAIV were carried out in chickens vaccinated with the homologous challenge strain. Antigenically drifted variants with mutations at position 179 in the hemagglutinin(HA) were selected after three passages. Similarly, in study-II, a vaccination-mediated antigenic variant isolated in study-I was used as the vaccine and challenge strain to confirm further antigenic drift after updating the vaccine; after the third passage, additional antigenic variants with a mutation at position 256 in the HA were selected. Thus, our study demonstrated the contribution of vaccination in the selection of antigenic variants of H5 HPAIVs in chickens.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2017(2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
Số tạp chí 25(2017) Trang: 701-729
Tạp chí: Set-Valued and Variational Analysis
Số tạp chí 4th International Conference(2017) Trang: 75-83
Tạp chí: Technology Engineering & Science
Số tạp chí 4th International Conference(2017) Trang: 62-74
Tạp chí: Technology Engineering & Science
Số tạp chí 7(2017) Trang: 395-399
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 26(2017) Trang: 60-65
Tạp chí: 2017 IEEE 26th Asian Test Symposium
Số tạp chí 11(2017) Trang: 2370-2378
Tạp chí: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Số tạp chí 58(2017) Trang: 64-73
Tạp chí: Integration, the VLSI Journal, Elsevier
Số tạp chí Volume 2017, Issue 7(2017) Trang: 210-220
Tạp chí: Journal of Mathematics and Statistical Science
Số tạp chí 100-B(2017) Trang: 884-892
Tạp chí: IEICE Transactions on Communications
Số tạp chí 26(2017) Trang: 58-64
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling
Số tạp chí Vol 2, no 2(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: International Journal of Information Communication Technology and Digital Convergence (IJICTDC)
Số tạp chí 26(2017) Trang: 43-50
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan
Số tạp chí 21(2017) Trang: 35-42
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences
Số tạp chí 21(2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...