Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 03 (53)(2015) Trang: 14-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 80(2015) Trang: 734-741
Tạp chí: Journal of Food Science
Số tạp chí 14(2015) Trang: 47-56
Tác giả: Lê Minh Tường
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 28(2015) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 02 (52)(2015) Trang: 6-7
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 02 (52)(2015) Trang: 8-10
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 3+4(2015) Trang: 101-107
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 6/2015(2015) Trang: 81-86
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí số 287(2015) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Lịch sử quân sự
Số tạp chí 2(2015) Trang: 143-151
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí số 2 (516)(2015) Trang: 96-105
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...