Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 10- 15
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 136(2016) Trang: 10-12,91
Tạp chí: Tạp chí thiết bị giáo dục
Số tạp chí 8(2016) Trang: 96-102
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
Số tạp chí 1 (tập 4)(2016) Trang: 52-57
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 84(2016) Trang: 134 - 146
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 87(2016) Trang: 127 - 137
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 54(2A)(2016) Trang: 49 - 55
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 54 (2B)(2016) Trang: 50 - 55
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 16(2016) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên
Số tạp chí 19(2016) Trang: 81-93
Tạp chí: Tạp chí phát tiển Khoa học - Công Nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 16(2016) Trang: 77-84
Tạp chí: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 229(2016) Trang: 9-16
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
Số tạp chí 48(2016) Trang: 109-116
Tạp chí: Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật các trường Đai học Kỹ thuật lần thứ 48


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...