Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 236(2017) Trang:
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
Liên kết:

Thâm hụt ngân sách Nhà nước và cán cân vãng lai là những chỉ số quan trọng của nền kinh tế đã được nghiên cứu nhiều ở các nước trên Thế giới. Mối quan hệ giữa hai đại lượng này không giống nhau ở các nền kinh tế khác nhau. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách Nhà nước và thâm hụt cán cân vãng lai tại Việt Nam giai đoạn 2000-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ dương (+) một chiều từ thâm hụt ngân sách Nhà nước đến thâm hụt cán cân vãng lai. Cuối cùng, dựa vào kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số hàm ý chính sách phù hợp đối với nền kinh tế Việt Nam.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 25(2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...