Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu có hay không thương mại nội ngành xảy ra trong ngành da giày của Việt Nam trong giai đoạn 2002 – 2012. Kết quả phân tích dựa trên dữ liệu thứ cấp về thương mại quốc tế của tổ chức liên hiệp quốc cho thấy rằng thương mại nội ngành da giày của Việt Nam đang ở mức rất thấp và đang có xu hướng giảm dần. Hàm ý của nghiên cứu này là cơ sở giúp các nhà hoạch định chính sách có thể ban hành các chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy thương mại song và đa phương trong lĩnh vực da giày.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 25(2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...