Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp

Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rõ các trường hợp Nhà nước quyết định thu hồi đất, trong đó có thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nhưng khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất tính bồi thường hiện nay có phản ánh đúng giá trị trên thị trường. Khi bên thu hồi đất và bên có đất bị thu hồi không cùng quan điểm với nhau về giá đất thì pháp luật nước ta quy định giải quyết bất đồng như thế nào để đảm bảo tính khách quan trong việc định giá? Thông qua việc phân tích những điểm mới về giá đất tính bồi thường theo Luật đất đai năm 2013, bài viết này sẽ chỉ ra những bất cập trong việc xác định giá đất, từ đó đề xuất những giải pháp khả thi, thích hợp trong việc xác định giá đất tính bồi thường. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 25(2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...