Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 14(2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định thực trạng cạnh tranh và các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của 23 NHTM trong giai đoạn 2008-2015. Kết quả cho thấy các yếu tố như tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản, quy mô ngân hàng, thu nhập ngoài lãi có tác động cùng chiều với quyền lực thị trường, trong khi đó tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên các khoản vay có tác động nghịch chiều. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 1/2017(2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 3/2017(2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 136(2017) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Thông tin và dự báo KT-XH
Số tạp chí 12(2017) Trang: 11-14
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 25(2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...