Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 15(6)(2017) Trang: 817-825
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Phát triển

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số hoàn toàn ngẫu nhiên với 2 nhân tố, hân tố A là nồng độ phenylalanine (0, 50, 100 và 200 ppm), nhân tố B là thời điểm phun phenylalanine (90, 120, 150, 180 và 210 ngày sau khi trồng - NSKT). Thí nghiệm gồm 20 tổ hợp nghiệm thức, 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức, mỗi lặp lại có 3 chậu. Kết quả cho thấy khi được phun ở các thời điểm khác nhau, phenylalanine không ảnh hưởng đến số chồi/bụi, số lá/bụi, số lá/chồi, chiều cao cây, chiều dài lá và chiều rộng lá; nhưng khối lượng củ tươi và hàm lượng curcumin khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Phun phenylalanine ở thời điểm 120 NSKT, khối lượng củ tươi và hàm lượng curcumin trên khối lượng củ khô cao nhất, lần lượt là 198,7 g và 11,23%.  Phun phenylalanine 100 ppm giúp gia tăng các chỉ tiêu tăng trưởng cũng như khối lượng củ tươi  (211,5 g) và hàm lượng curcumin (12,26%). Tổ hợp nghiệm thức 120 NSKT với nồng độ phenylalanine 100 ppm có khối lượng củ tươi và hàm lượng curcumin cao nhất (lần lượt là 279,6 g và 12,40%). 

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...