Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Tập 1(2)(2017) Trang: 217-228
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỉ lệ giảm lượng thức ăn thương mại thích hợp trong nuôi kết hợp cá nâu (Scatophagus argus) với rong câu (Gracilaria sp.). Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức và được lặp lại 3 lần, nghiệm thức đối chứng là cá nâu nuôi đơn và cho ăn thức ăn viên thỏa mãn. Năm nghiệm thức còn lại cá nâu được nuôi kết hợp với rong câu và cho ăn với các mức 80%, 60%, 40%, 20% và 0% lượng thức ăn của nghiệm thức đối chứng. Cá nâu có khối lượng trung bình 4,18-4,20 g/con, được nuôi ở mật độ 60 con/m3, độ mặn 5‰. Sau 56 ngày nuôi, chất lượng nước trong bể nuôi kết hợp tốt hơn bể nuôi đơn. Tỉ lệ sống của cá ở nghiệm thức không cho ăn đạt 77,8% thấp hơn có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác (100%). Tốc độ tăng trưởng của cá được cho ăn 80% và 60% nhu cầu cao hơn có ý nghĩa thống kê (p0,05). Tuy nhiên, nghiệm thức cho ăn 60% lượng thức ăn viên so với đối chứng cho kết quả tốt nhất về hiệu quả sử dụng thức ăn và thành phần sinh hóa thịt cá không thay đổi nhiều

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...