Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Tập 1(2)(2017) Trang:
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
Liên kết:

Nghiên cứu nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với mật độ rong câu (Gracilaria sp.) khác nhau được thực hiện trong 60 ngày. Nghiệm thức đối chứng là tôm nuôi đơn và các nghiệm thức nuôi kết hợp tôm - rong câu với bốn mật độ rong câu khác nhau gồm 1; 1,5; 2 và 2,5 kg/m3. Tôm thí nghiệm có khối lượng ban đầu 0,93g được nuôi với mật độ 150 con/m3, độ mặn 10‰ và sục khí liên tục. Kết quả cho thấy chất lượng nước ở các nghiệm thức nuôi kết hợp có hàm lượng hợp chất đạm (TAN, NO2-, NO3- và TN), lân (PO43- và TP) và COD thấp hơn nhiều (p3) có sự biến động lớn về hàm lượng oxy hòa tan và pH. Tỉ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, năng suất và hệ số tiêu tốn thức ăn trong hệ thống nuôi kết hợp được cải thiện đáng kể, trong đó mật độ rong câu 2 kg/m3 cho hiệu quả cao nhất. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...