Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 13(2017) Trang: 31-38
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Liên kết:

Sử dụng nước thải biogas trồng dưa leo (Cucumis sativus L.) quy mô nông hộ” được thực hiện nhằm đánh giá được sự sinh trưởng, năng suất của dưa leo. Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức: Nghiệm thức đối chứng sử dụng phân hóa học tưới cho cây (ĐC), nghiệm thức tưới nước thải biogas tương đương 75% hàm lượng đạm của nghiệm thức bón phân hóa học (NT1) và nghiệm thức tưới nước thải biogas tương đương 50% hàm lượng đạm của nghiệm thức bón phân hóa học(NT2). Kết quả canh tác dưa leo sử dụng nước thải biogas cho thấycác chỉ tiêu chiều dài dây chính, số hoa, phẩm chất và năng suất trái ở nghiệm thức tưới nước thải biogas tương đương 75% hàm lượng đạm (NT1) cho kết quả tốt, thể hiện qua chiều dài trung bình dây chính đạt 272,2 ± 9,6 cm, số hoa mỗi cây trung bìnhlần lượt là41,50 hoa đực/cây và 13,30 hoa cái/cây, chiều dài tráicó giá trị trung bình16,89 ± 0,60 cmvới đường kính trung bình 4,51 ± 0,30 cm và không khác biệt có ý nghĩa thống kê

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...