Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 87-94
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nghiên cứu điều kiện ức chế nấm gây thối quả chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) trong điều kiện in-vitro với các hợp chất hóa học (presim, canxi lactat, citribio, kali socbat) và 2 chủng vi khuẩn lactic (Lactobacillus plantarumLactobacillus fermentum). Thí nghiệm được thực hiện bằng phương pháp nuôi cấy nấm trong môi trường có chất ức chế ở khoảng nồng độ 0,15 - 0,05% (đối với các hợp chất hóa học) và bằng phương pháp đồng nuôi cấy trong môi trường kép giữa khuẩn ty (hoặc bào tử nấm) với vi khuẩn lactic. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết 7 chủng nấm gây thối quả chôm chôm đều bị ức chế mạnh đối với hợp chất presim và triobio. Hai hợp chất canxi lactat (nồng độ 0,15 - 0,45% và kali socbat (0,02 - 0,05%) không thể hiện sự ức chế đối với 7 chủng nấm gây thối quả chôm chôm sau thu hoạch. Riêng 2 chủng vi khuẩn lactic (L. plantarumL. fermentum ) đều có khả năng ức chế rất cao với khuẩn ty và bào tử của 7 chủng nấm gây thối quả chôm chôm. Trong đó, L. plantarum có khả năng ức chế mạnh hơn so với chủng vi khuẩn L. fermentum. Kết quả còn cho thấy, sử dụng 2 chủng vi khuẩn để ức chế nấm ở điều kiện nhiệt độ bảo quản chôm chôm (13oC) tốt hơn so với điều kiện nhiệt độ phòng. Trong 7 chủng nấm thì 5 chủng (F. verticillioides, P. mali, Lasmenia sp., G. cylindrosporumP. virgatula voucher) rất nhạy cảm với 2 chủng vi khuẩn lactic hơn so với 2 chủng nấm L. psedotheobromaeP. clavispora.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...