Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 9(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xác định mật độ cá nâu thích hợp trong mô hình nuôi kết hợp với tôm sú. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức mật độ cá nâu (i) 0 con/m3(đối chứng), (ii) 8 con/m3, (iii) 12 con/m3. Tôm sú được nuôi kết hợp ở tất cả các nghiệm thức với mật độ 40 con/m3, mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Bể thí nghiệm có thể tích 0,5m3, độ mặn 10‰, khối lượng tôm trung bình ban đầu là 0,39g, cá nâu có khối lượng ban đầu17,1g. Sau 90 ngày nuôi, các yếu tố môi trường nước nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm sú và cá nâu. Kết quả cho thấy, tôm sú đạt kích cỡ trung bình 2,97-5,98g/con, tỷ lệ sống 90-100% và sinh khối 114-239g/m3. Khối lượng tôm sú ở nghiệm thức đối chứng (không thả cá nâu) là cao nhất (5,98g) nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 8 cá nâu+40 tôm sú (5,29g).Tỷ lệ sống của tôm ở nghiệm thức 8 cá nâu+40 tôm sú là thấp nhất (90%) tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với 2 nghiệm thức còn lại. Như vậy, trong nghiên cứu này nuôi kết hợp cá nâu với tôm sú ở mật độ8 cá nâu+40 tôm sú cho thấy sự tăng trưởng tốt nhất cho tôm sú lẫn cá nâu.

Các bài báo khác
Số tạp chí 16(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: /Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng,
Số tạp chí THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017(2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
Số tạp chí 01(110)(2017) Trang: 55-58
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 6B(2017) Trang: http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí 9(2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 2(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 3(2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 1 (74)(2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên đề Giống Cây trồng, Vật nuôi - Tập 1(2017) Trang: 25-34
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Chuyên đề SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp CNC(2017) Trang: 5-12
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 1(32)(2017) Trang: 143 - 152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí Tập 15, Số 10(2017) Trang: 1339-1347
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...