Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 7(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

Sử dụng phân bón vô cơ với lượng phân N cao, mất cân đối đưa đến suy giảm độ phì nhiêu đất và giảm năng suất cây trồng, nhất là trên đất liếp vườn cây ăn trái có thời gian lên liếp lâu năm. Mục tiêu của bài viết là tổng hợp một số kết quả nghiên cứu trước đây của nhóm nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của phân hữu cơ trong canh tác vườn chôm chôm (Nephelium lappaceum L.), măng cụt (Garcinia mangostana L.) ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả tổng hợp cho thấy bón phân hữu cơ với lượng 18 - 22,5 kg/cây kết hợp với lượng vô cơ giảm thấp theo khuyến cáo, giúp tăng năng suất trái vườn chôm chôm và măng cụt tăng cao (p < 0,05). Hiệu quả kinh tế đạt rất cao so với chỉ bón phân vô cơ do sự cải thiện năng suất trái so với điều kiện chỉ sử dụng phân vô cơ với lượng phân N cao như nông dân. Trên vườn chôm chôm, lợi nhuận đạt cao nhất 158% sau 5- 6 vụ bón phân hữu cơ. Trên vườn măng cụt, sau ba vụ bón phân hữu cơ, lợi nhuận thu được tăng 112%. Do đó bón phân hữu cơ là biện pháp rất hiệu quả trong cải thiện chất lượng đất, năng suất trái và tăng thu nhập trên vườn cây ăn trái.

Các bài báo khác
Số tạp chí 16(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: /Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng,
Số tạp chí THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017(2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
Số tạp chí 01(110)(2017) Trang: 55-58
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 6B(2017) Trang: http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí 9(2017) Trang: 100-107
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 9(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long, ISSN 1859-1159
Số tạp chí 2(2017) Trang: 105-108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 3(2017) Trang: 105-108
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-1558
Số tạp chí 1 (74)(2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên đề Giống Cây trồng, Vật nuôi - Tập 1(2017) Trang: 25-34
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Chuyên đề SLTV ứng dụng trong Nông nghiệp CNC(2017) Trang: 5-12
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 1(32)(2017) Trang: 143 - 152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí Tập 15, Số 10(2017) Trang: 1339-1347
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...