Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 13(2017) Trang: 177-183
Tạp chí: Tạp chí Công Thương

Nghiên cứu phân tích thực trạng và đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá viên chức giảng dạy trường Đại học Cần Thơ- trường hợp Khoa Kinh tế. Bộ tiêu chí đề xuất được xây dựng dựa trên chỉ số hiệu suất công việc KPI, là cơ sở quan trọng cho việc duy trì, nâng cao chất lượng giảng viên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng phân loại cán bộ viên chức qua 5 năm, và phương pháp phỏng vấn trực tiếp cán bộ giảng dạy tại Khoa Kinh tế để xác định tầm quan trọng các tiêu chí trong việc đánh giá viên chức giảng dạy. Bộ tiêu chí xây dựng dựa trên 03 tiêu chuẩn về nhiệm vụ giảng viên bao gồm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác khác với 26 tiêu chí đo lường.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 59(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Số tạp chí 1(2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 71-82
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,
Số tạp chí 5(2017) Trang: 4987-5002
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: European Academic Research
Số tạp chí 11 (số đặc biệt)(2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 55(2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 11(120).2017(2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 4B(2017) Trang: 151-160
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 11–14
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...