Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí số 11(120).2017(2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu này nhằm ứng dụng hệ thống dấu hiệu HamNoSys và công cụ Avatar 3D JASigning để xây dựng bộ từ điển ngôn ngữ ký hiệu Việt, dựa trên các ký hiệu điều khiển cử động của nhân vật ảo bằng mắt, miệng và chuyển động của đôi tay. Từ đó, nghiên cứu sẽ so sánh tương quan giữa hệ thống dấu hiệu HamNoSys với ngôn ngữ ký hiệu Việt. Qua đó, nghiên cứu tiến hành xây dựng một công cụ hỗ trợ việc giao tiếp với người khiếm thính, góp phần khắc phục những hạn chế trong việc dùng người thật để diễn đạt ngôn ngữ ký hiệu. Nghiên cứu đã xây dựng được một bộ từ điển ngôn ngữ ký hiệu gồm có 2558 từ dựa trên mã HamNoSys, bao gồm các chủ đề cơ bản trong đời sống. Kết quả thu được cho thấy khả năng tự động diễn đạt ngôn ngữ ký hiệu Việt trên máy tính là khả thi.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 59(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Số tạp chí 1(2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 71-82
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,
Số tạp chí 5(2017) Trang: 4987-5002
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: European Academic Research
Số tạp chí 11 (số đặc biệt)(2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 55(2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4B(2017) Trang: 151-160
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 11–14
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...