Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 52(2017) Trang: 10-15
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Trong những năm gần đây, việc thâm canh tăng vụ ở tỉnh Hậu Giang đã gây áp lực rất lớn đến nguồn tài nguyên đất đai, dẫn đến nhiều sự thay đổi về đặc tính, độ phì và phân bố của đất. Bản đồ đất của tỉnh trước đây (2008) đã thay đổi. Nghiên cứu nhằm mục đích: xác định các tầng chẩn đoán, vật liệu chẩn đoán, đặc tính chẩn đoán và cập nhật bản đồ đất trên nền bản đồ đất tỉnh Hậu Giang năm 2008 làm cơ sở cho phân loại, đánh giá tiềm năng đất đai. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu, khoan khảo sát đất tại 175 điểm với 51 phẫu diện được phân tích, đất được phân loại đất theo hệ thống WRB (2006). Kết quả cho thấy, trong 2 nhóm đất chính ở tỉnh Hậu Giang có 4 tầng chẩn đoán (Mollic, Umbric, Plinthic và Sulfuric), 1 vật liệu chẩn đoán (Sulfidic) và 1 đặc tính chẩn đoán (Gleyic). Trên địa bàn tỉnh có 2 nhóm đất chính với 15 biểu loại đất: Nhóm Gleysols gồm 14 loại đất ((hamoGL, hamoGL(hu), monplGL), (moGL(ptip), moGL(ntip), moGL(dtip), (umGL(ptio), huGL(ptio), umpplGL(ntio), umGL(ntio), huGL(ntio), umGL(dtio), mowsGL(ntip), umwsGL(ntio)) với tổng diện tích là 96.709,98 ha chiếm 59,34%  và nhóm Anthrosols với 1 loại đất (ATgl)  có diện tích 66.252,91 ha, chiếm 40,66%.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 59(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Số tạp chí 1(2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 71-82
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,
Số tạp chí 5(2017) Trang: 4987-5002
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: European Academic Research
Số tạp chí 11 (số đặc biệt)(2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 55(2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 11(120).2017(2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 4B(2017) Trang: 151-160
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 11–14
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...