Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 120-126
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu đã được thực hiện nhằm xác định dư lượng Propiconazole trong nước giữa khu vực canh tác lúa 3 vụ/năm và 2 vụ/năm; giữa các loại hình thủy vực chịu ảnh hưởng bởi canh tác nông nghiệp tại Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy dư lượng Propiconazole trong nước trên ruộng lúa ở khu vực lúa 3 vụ/năm là 5,23 ±1,38 µg.L-1 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với khu vực lúa 2 vụ/năm (1,83 ±0,11 µg.L-1). Dư lượng Propiconazole trong nước giảm từ ruộng lúa ra kênh nội đồng và sông, rạch với giá trị trung bình lần lượt là 4,55 ±1,16 µg.L-1; 1,60 ±0,64 µg.L-1 và 0,42 ±0,28 µg.L-1. Dư lượng cao nhất trong nước mặt trên sông, rạch là 3,21 µg.L-1 đã vượt gấp 32 lần mức quy định của Ủy ban Châu Âu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nước uống (0,10 µg.L-1). Các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước như nhiệt độ, pH, EC và DO không khác biệt giữa 3 loại hình thủy vực khảo sát. Người dân tại khu vực nghiên cứu vẫn còn sử dụng nước sông rạch cho sinh hoạt, nên cần quan tâm nghiên cứu biện pháp hạn chế dư lượng thuốc BVTV trên các sông rạch tại tỉnh Hậu Giang.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 59(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Số tạp chí 1(2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 71-82
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,
Số tạp chí 5(2017) Trang: 4987-5002
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: European Academic Research
Số tạp chí 11 (số đặc biệt)(2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 55(2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 11(120).2017(2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 4B(2017) Trang: 151-160
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 11–14
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...