Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 316(2017) Trang: 137-144
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chính sách khuyến nông trên và xác định các các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Để thực hiện được mục tiêu trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 40/141 cán bộ khuyến nông (CBKN) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ở cả ba cấp độ là trung tâm khuyến nông tỉnh, trạm khuyến nông huyện và CBKN xã bằng bản câu hỏi cấu trúc. Phương pháp phân tích thống kê mô tả và phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng để xác định yếu tố ảnh hưởng kết quả thực hiện chính sách khuyến nông. Qua đánh giá cho thấy việc thực hiện các chính sách khuyến nông về (1) bồi dưỡng tập huấn và truyền nghề, (2) thông tin tuyên truyền, (3) chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn, (4) khuyến khích hoạt động tư vấn và dịch vụ khuyến nông đạt kết quả tương đối tốt. Kết quả phân tích cho thấy chỉ có 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách khuyến nông ở tỉnh Hậu Giang là (1) sự hoàn thiện về hệ thống tổ chức khuyến nông và chất lượng đội ngụ CBKN, (2) sự hiểu biết và nhận thức của nông dân và (3) sự phân bổ hợp lý kinh phí cho từng hoạt động khuyến nông, phương tiện và trang thiết bị triển khai thực hiện.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 59(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Số tạp chí 1(2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 71-82
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,
Số tạp chí 5(2017) Trang: 4987-5002
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: European Academic Research
Số tạp chí 11 (số đặc biệt)(2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 55(2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 11(120).2017(2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 4B(2017) Trang: 151-160
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 11–14
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...