Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2018
Số tạp chí 8(2018) Trang: 105-115
Tạp chí: Phát triển Bền Vững Vùng
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết là phân tích tác động của trách nhiệm xã hội (TNXH) đến nhận thức của nhân viên ngân hàng (NH) ở đồng bằng Sông Cửu Long. Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu từ 113 nhân viên đang làm việc ở các NH để kiểm định các thành phần của TNXH tác động đến niềm tin và sự gắn kết với NH. Hai phương pháp phân tích chính được sử dụng là phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Kết quả cho thấy có mối quan hệ thuận chiều tích cực giữa TNXH và niềm tin của nhân viên, trong đó trách nhiệm pháp lý tác động mạnh nhất, tiếp đến là trách nhiệm từ thiện, đạo đức và kinh tế. Niềm tin và sự gắn kết của nhân viên cũng có mối quan hệ cùng chiều tích cực. Do đó, để nâng cao niềm tin cũng như sự gắn kết của nhân viên, một số khuyến nghị để thực hiện tốt TNXH được đề xuất cho các ngân hàng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2018) Trang: 90-96
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hanoi National University of Education
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2018) Trang: 49-56
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 4 (89)(2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ Sinh học(2018) Trang: 57-64
Tạp chí: Di truyền học và Ứng dụng
Số tạp chí 30(678)(2018) Trang: 70-73
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí 32 (02)(2018) Trang: 118-127
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường ĐH Công nghiệp TpHCM
Số tạp chí 16(2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tạp chí-Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...